Besluit van 4 april 2003, houdende wijziging van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2003, kenmerk DWJZ/SWW-2344735, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 2, tweede lid, onder b 4°, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
De Raad van State gehoord (advies van 27 februari 2003, no.W13.03.0019/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2003, kenmerk DWJZ/SWW-2363471, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]
Artikel II
Artikel 1, onderdeel d, van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zoals dat door dit Besluit komt te luiden, is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarvan het onderzoeksprotocol vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit bij de ingevolge de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen bevoegde commissie ter beoordeling is ingediend.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 april 2003
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vierentwintigste april 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht