Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Wijzigingsbesluit Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (invoering van de financieringsparagraaf)

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 januari 2001 tot wijziging van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 in verband met de invoering van de financieringsparagraaf
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2000, FO2000/U96314;
Gelet op de artikelen 190 van de Provinciewet en 186 van de Gemeentewet;
De Raad van State gehoord (advies van 21 december 2000, nr. W04.00 0529/1);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 januari 2001, FO2001/U50826;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995.]
Artikel II
De financieringsparagrafen worden voor de eerste maal opgenomen in de toelichting bij de begroting en het jaarverslag in de begroting voor en het jaarverslag over het begrotingsjaar 2002.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 januari 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de dertigste januari 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht