Besluit van 17 september 2007, houdende wijziging van het Besluit donorregister in verband met wijziging van het donorformulier
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juli 2007, kenmerk GMT/IB 2786181, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie;
De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 2007, no. W13.07.0264/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 september 2007, kenmerk DWJZ/SWW-2793034, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit donorregister.]
Artikel II
Vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit aan de ingezetenen, bedoeld in Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens , zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen , toegezonden donorformulieren en donorformulieren die vóór deze datum in omloop zijn, kunnen ook na inwerkingtreding van dit besluit worden gebruikt om in het donorregister aantekening te maken van de wilsbeschikking omtrent orgaandonatie van betrokkene.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 september 2007
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de negende oktober 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht