Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en tot wijziging van enige andere besluiten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 15 maart 2001, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/APM/01/12169, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de artikelen 1, eerste lid, aanhef, en onderdelen a en b, 2, 3, eerste en tweede lid, 6 en 12, derde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, artikel 9, eerste lid, onder a, van de Mijnwet 1903, artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat, artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, en de artikelen 2, 3, 4, 6 en 21, aanhef en onderdeel c, van de Stoomwet;
De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 2001, no. W12.01.0156/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 3 juli 2001, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/APM/01/43465, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel l
[Wijzigt het Besluit drukapparatuur.]
Artikel ll
[Wijzigt het Stoombesluit.]
Artikel lll
[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]
Artikel lV
[Wijzigt het Mijnreglement 1964.]
Artikel V
[Wijzigt het Mijnreglement continentaal plat.]
Artikel Vl
[Wijzigt het Besluit LPG-tankstations milieubeheer, het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer.]
Artikel Vll
[Wijzigt het Besluit tankstations milieubeheer.]
Artikel Vlll
[Wijzigt het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.]
Artikel X
[Wijzigt deze wet.]
Artikel Xl
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juli 2001
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negentiende juli 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel l
Artikel ll
Artikel lll
Artikel lV
Artikel V
Artikel Vl
Artikel Vll
Artikel Vlll
Artikel lX
Artikel X
Artikel Xl
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht