Besluit van 26 augustus 1992, houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 december 1991, nr. MJZ20d91052, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 20 a van de Wet inzake de luchtverontreiniging ( Stb. 1981, 411);
Gehoord de Centrale raad voor de milieuhygiƫne (advies van 11 april 1991, nr. R-91/377);
De Raad van State gehoord (advies van 21 april 1992, nr. W08.91.0721);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 augustus 1992, nr. MJZ17892031, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
In afwijking van artikel 32, tweede lid, zoals dit artikellid luidt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, wordt, voor zover op een stookinstallatie voor 15 oktober 1992 een emissie-eis van toepassing is geworden, een afzonderlijke meting als bedoeld in de eerste volzin van genoemd artikellid, zo spoedig mogelijk nadat die emissie-eis is gaan gelden, doch uiterlijk binnen twaalf maanden nadien voor de eerste keer verricht.
Artikel III
De tekst van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 oktober 1992.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden toegezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 26 augustus 1992
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de tiende september 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht