Besluit van 9 december 2009 tot wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s in verband met de vaststelling van de constanten en waarden voor bepaling van de referentie CO 2 -uitstootnorm voor de etikettering van personenauto’s
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 21 september 2009, nr. WJZ / 9153805, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op richtlijn nr. 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (PbEG 2000, L 12), en op artikel 6 van de Wet energiebesparing toestellen;
De Raad van State gehoord (advies van 30 september 2009, nr. W10.09.0379/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2009, nr. WJZ / 9197019, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit etikettering energiegebruik personenauto's.]
Artikel II
Voor 2010 en 2011 gelden de constanten en waarden die daartoe door de RDW zijn bekendgemaakt met inachtneming van de wijze van berekening, bedoeld in artikel I, onderdeel B, in plaats van de in 2009 vastgestelde constanten en waarden op grond van bijlage 4, onderdeel II, van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s zoals die luidde op het tijdstip voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 december 2009
De Minister van Economische Zaken
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de eenentwintigste december 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht