Besluit van 23 augustus 2007, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de invoering van single information en single audit voor specifieke uitkeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2007, nr. 2007-0000209273, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers voor Jeugd en Gezin, van Justitie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, en van Economische Zaken;
Gelet op artikel 22 van de Financiële-verhoudingswet, artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, artikel 39, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg, artikel 15.13, tweede lid, van de Wet milieubeheer, artikel 76g van de Wet bodembescherming, artikel 20 van de Wet stedelijke vernieuwing, artikel 81, tweede lid, van de Woningwet, artikel 50c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 4 juli 2007, nr. W04.07.0173/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2007, nr. 2007-0000290288, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers voor Jeugd en Gezin, van Justitie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, en van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit financiële verhouding 2001.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit milieusubsidies.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit financiële bepalingen bodemsanering.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en met 2009.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit locatiegebonden subsidies 2005.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen.]
a. ter zake van de in hoofdstuk 2 van het Besluit van 4 juli 2006, houdende wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 en enkele andere besluiten in verband met invoering van single-information en single-audit voor specifieke uitkeringen genoemde regelingen, ook ten aanzien van de jaarstukken en de controle op de jaarrekening over het begrotingsjaar 2007 en latere jaren, en
b. ter zake van de in dit besluit genoemde regelingen voor het eerst ten aanzien van de jaarstukken en de controle op de jaarrekening over het begrotingsjaar 2007.
Artikel XII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VII, dat in werking treedt acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 augustus 2007
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de elfde september 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht