Besluit van 16 juli 2005 tot wijziging van het Besluit Financiële verhouding 2001 in verband met de wijziging van enkele verdeelmaatstaven
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2005, nr. 2005-0000045215, Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op de artikelen 8, derde lid, 13, eerste lid, en 22 van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 juni 2005, nr. W04.05.0105/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2005, nr. 0000116097, directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit financiële verhouding 2001.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.]
Artikel III
De omvang van de waarden, bedoeld in artikel I onder F, wordt vastgesteld overeenkomstig de waarden zoals die gelden bij de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel IV
Onze Ministers stellen een overgangsregeling vast waardoor de verhoging of verlaging van de algemene uitkering tengevolge van de afschaffing van de maatstaf stadsvernieuwing en de invoering van de compensatie voor de investeringen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing wordt gespreid over 9 jaar.
1.
De maatstaf minderheden, opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit onder nummer 12, treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
2.
Tot dat tijdstip worden voor de vreemdelingen die op grond van asiel verblijf houden de aantallen gehanteerd zoals vastgesteld per 1 januari 2001.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug:
a. artikel 1 onderdeel G tot en met 1 januari 2003;
b. het eerste lid van artikel 1 onderdeel H tot en met 1 januari 2005;
c. het eerste lid van artikel 1 onderdeel I tot en met 1 januari 2003;
d. artikel 1, onderdeel J tot en met 13 juli 2002;
e. artikel II tot en met 1 januari 2003;
f. artikel V, tweede lid, tot en met 1 januari 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 16 juli 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de dertiende september 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht