Besluit van 16 april 2009 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 februari 2009, 2009-0000060762, DCB/CZW/WVOB, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;
Gelet op de artikelen 8, derde lid, en 22, onderdeel b, van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 maart 2009, No. W04.09.0041.I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2009, 2009-0000168391, DCB/CZW/WVOB, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit financiële verhouding 2001.]
Artikel II
De algemene uitkering zoals deze voor iedere gemeente wordt berekend overeenkomstig dit besluit, wordt
a. in verband met de aanpassing van het verdeelstelsel voor de jaren 2006 en 2007 vermeerderd of verminderd met een bedrag genoemd in bijlage 1 bij dit besluit;
b. in verband met de aanpassing van het verdeelstelsel voor de jaren 2008 en 2009 vermeerderd of verminderd met een bedrag genoemd in bijlage 2 bij dit besluit;
c. voor de compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen over de jaren 2006 tot en met 2009 vermeerderd of verminderd met een bedrag genoemd in bijlage 3 bij dit besluit.
Deze vermeerdering of vermindering komt ten laste van of ten goede van het gemeentefonds.
Artikel III
Dit besluit treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst, met dien verstande dat
a. artikel I, onderdeel F, onder 11 en 13, terugwerkt tot en met 1 januari 2004;
c. artikel I, onderdeel F, onder 3, 6, 17 en 18, terugwerkt tot en met 1 januari 2007;
d. artikel I, onderdeel F, onder 4, 9, 19 en 20, terugwerkt tot en met 1 januari 2008;
e. artikel I, onderdeel C en artikel I, onderdeel F, onder 14 terugwerkt tot en met 1 januari 2009.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 16 april 2009
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de zesentwintigste mei 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht