Besluit van 19 december 2006, houdende aanpassing van het Besluit fiscale eenheid 2003 mede in verband met de Wet werken aan winst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze minister van Financiën van 20 november 2006, nr. DB 2006-00615M;
Gelet op artikel 15, vierde en tiende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
De Raad van State gehoord (advies van 30 november 2006, no. W06.06.0506/IV);
Gezien het nader rapport van Onze minister van Financiën van 15 december 2006, nr. DB 2006-00648 U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit fiscale eenheid 2003. ]
Artikel II
Indien voor 1 januari 2006 met betrekking tot een deelneming een afwaarderingsverlies als bedoeld in artikel 13ca van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals dat artikel luidde op 31 december 2005, in aanmerking is genomen, blijft artikel 35, vierde lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003, zoals dit luidde op 31 december 2005, van toepassing met betrekking tot dat afwaarderingsverlies.
Artikel III
De artikelen 17, zesde lid, 18, zesde lid, 31, eerste lid, 39, tweede lid, en 40, derde lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003, zoals deze luidden op 31 december 2006, blijven van toepassing op rente, bedoeld in artikel 15ad, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidde op 31 december 2006, waarop artikel VIIIc van de Wet werken aan winst van toepassing is.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die is gelegen acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen C en D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij dat tijdstip terugwerkende kracht kan hebben en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na dat tijdstip van inwerkingtreding.
3.
In afwijking van het eerste lid, is het in artikel I, onderdeel G, opgenomen artikel 18a, vierde lid, onderdeel c, van het Besluit fiscale eenheid 2003 slechts van toepassing indien de in artikel 318, eerste lid, van Boek 2 BW (voor de fusie) onderscheidenlijk artikel 334n, eerste lid, van Boek 2 BW (voor de splitsing) bedoelde notariële akte is verleden op of na de dag waarop dit besluit in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 december 2006
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht