Besluit van 7 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit geluidhinder spoorwegen en het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer (saneringsregeling spoorweglawaai)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 september 2004, nr. MJZ2004088399, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 105 en 107 van de Wet geluidhinder en artikel 15.13, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 3 november 2004, nr. W08.04.0453/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 februari 2005, nr. MJZ2005021467, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit geluidhinder spoorwegen.]
Artikel II
[Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer.]
1.
Hogere waarden dan de in artikel 7, eerste lid, van het Besluit geluidhinder spoorwegen genoemde waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een spoorweg, welke ingevolge artikel 13, zesde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer, zoals dat luidde voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, door Onze Minister met overeenkomstige toepassing van artikel 90, tweede lid, van de Wet geluidhinder zijn voorbereid voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, en vastgesteld na inwerkingtreding van dit besluit gelden als door Onze Minister vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van het Besluit geluidhinder spoorwegen, zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Met betrekking tot het vaststellen van hogere waarden in de zin van de artikelen 8 tot en met 10 ten aanzien waarvan een ontwerp voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit ter inzage is gelegd in de zin van artikel 15 , blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.
3.
Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing indien de resultaten van het ingesteld akoestisch onderzoek in de zin van artikel 20 aan burgemeester en wethouders zijn overgelegd.
Artikel IV
Maatregelen als bedoeld in de artikelen 13, 15, 16 en 19 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer, zoals die luidden voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, welke door Onze Minister zijn vastgesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, gelden als door Onze Minister vastgestelde maatregelen als bedoeld in artikel 27, negende lid, van het Besluit geluidhinder spoorwegen, zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de vijfde week na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 maart 2005
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de vierentwintigste maart 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht