Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Wijzigingsbesluit Besluit herbeplanting artikel 3 Boswet

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 juni 1998 tot wijziging van het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 april 1998, No. J.983765, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Boswet;
De Raad van State gehoord (advies van 8 mei 1998);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 juni 1998, No. J.984776, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet.]
ARTIKEL II
Besluiten die in de periode vanaf 1 januari 1998 tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn genomen door de directeur Staatsbosbeheer op basis van artikel 2 van het Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet, worden aangemerkt als een besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 juni 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven vijfentwintigste juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht