Besluit van 8 december 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de opheffing van de product- en bedrijfschappen en de overname van de welzijnsregels voor ouderdieren van vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 juli 2014, nr. WJZ / 14097928;
Gelet op artikel 1, derde lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3) en de artikelen 2.2, zevende en tiende lid, onderdelen b, c, e, l en p, 2.5, tweede lid, onderdeel e, 2.6, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 3, en 7.1 van de Wet dieren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 2014, nr. W15.14.0222/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. WJZ / 14155856;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit houders van dieren.]
Artikel II
Archiefbescheiden van het Productschap Pluimvee en Eieren betreffende zaken die op grond van dit besluit worden behartigd door Onze Minister, worden overgedragen aan Onze Minister, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.
Artikel III
Het Legkippenbesluit 2003 wordt ingetrokken.
Artikel IV
Het Besluit voortplantingstechnieken bij dieren wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen III en IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juli 2014.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 8 december 2014
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de zeventiende december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht