Besluit van 6 december 2002, houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in verband met de ophoging van de doeluitkering en een andere bekostigingswijze van infrastructuurprojecten (ophoging doeluitkering)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juni 2002, nr. HDJZ/BIM/2002–1578, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Wet Infrastructuurfonds;
De Raad van State gehoord (advies van 20 september 2002, nr. WO9.02.0273/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 december 2002, nr. HDJZ/ABR/2002/2645 Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit Infrastructuurfonds.]
Artikel IV
In afwijking van artikel 36, vijfde lid, van het Besluit Infrastructuurfonds kan, Onze Minister van Verkeer en Waterstaat de doeluitkering die vóór de inwerkingtreding van dit besluit is verstrekt terugvorderen indien deze niet binnen vier jaar na inwerkingtreding van dit besluit is verplicht overeenkomstig artikel 29 of artikel 31 van het Besluit Infrastructuurfonds.
1.
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Dit besluit kan voor wat betreft artikel I, onderdeel N, terugwerken tot en met een in het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 december 2002
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negentiende december 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht