Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2006.

Wijzigingsbesluit Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Besluit invoering AVMB)

Uitgebreide informatie
Besluit van 13 juli 1991, houdende wijziging van het Besluit l.b.o./l.a.v.o., en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. in verband met de invoering van het vak algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (Besluit invoering AVMB)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 17 januari 1991, nr. 90080192/3639, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 23 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs ( Stb. 1986, 552);
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 3 juli 1990, nr. OR 2B/1682 S);
De Raad van State gehoord (advies van 15 april 1991, nr. WO5.91.0033);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 12 juli 1991, nr. 91059385/3639, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
In afwijking van het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. ( Stb. 1973, 167) kan een school voor lager beroepsonderwijs die krachtens een voor 1 augustus 1990 gegeven beschikking ingevolge artikel 25 en 29, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs een project algemene voorbereiding op maatschappij en beroep uitvoert, onderwijs verzorgen en examens afnemen ten behoeve van algemene voorbereiding op maatschappij en beroep op de wijze als aangegeven in dit besluit.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 1991, het besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 augustus 1991.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 13 juli 1991
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i.,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,
Uitgegeven de dertigste juli 1991
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht