Besluit van 21 juli 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid en twee andere besluiten in verband met technische aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 29 april 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-939, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 3.9, eerste lid, 3.10, eerste lid, 3.11, eerste lid, onder b, 3.23 aanhef en onder a en b, 3.25 eerste tot en met derde lid en 3.29 van de Wet luchtvaart en artikel 14, tweede lid, onder a, van de Luchtvaartwet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 mei 2004, nr. W09.04.0168/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 12 juli 2004, nr. HDJZ/2004-1371, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit luchtwaardigheid.]
Artikel II
Ontwerpgoedkeuringen afgegeven voor een onderdeel van een luchtvaartuig, niet zijnde een uitrustingsstuk en geldig op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden aangemerkt als afgegeven op grond van artikel 13a van het Besluit luchtwaardigheid.
Artikel III
[Wijzigt het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen.]
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 juli 2004
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de tweede september 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht