Besluit van 22 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2002, kenmerk GMT/MT 2263480;
Gelet op
– Richtlijn 2001/104/EG (PbEG L 6) van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 tot wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van richtlijn 93/42/EEG van de Raad (PbEG L 169), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/70/EG (PbEG L 313/12),
– Richtlijn 2000/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (PbEG L 169),
– artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen;
De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2002, nr. W13.02.0120/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2002, GMT/MT 2296848;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.]
1.
Het is de fabrikant, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit medische hulpmiddelen tot 16 november 2005 toegestaan om medische hulpmiddelen die derivaten van menselijk bloed bevatten voorhanden te hebben of af te leveren indien met betrekking tot die middelen is voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften zoals die golden direct voorafgaande aan het moment van inwerkingtreden van dit besluit.
2.
Het is de persoon, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit medische hulpmiddelen toegestaan om de in het eerste lid bedoelde medische hulpmiddelen uiterlijk tot 16 november 2007 voorhanden te hebben of af te leveren indien met betrekking tot die middelen is voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften zoals die golden direct voorafgaande aan het moment van inwerkingtreden van dit besluit.
3.
Het is toegestaan om de in het eerste lid bedoelde medische hulpmiddelen toe te passen die voor het moment van inwerkingtreding van dit besluit of overeenkomstig het eerste of tweede lid zijn afgeleverd.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 juli 2002
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht