Besluit van 16 december 2015, houdende Aanpassing van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Arbeidstijdenbesluit en het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het openbaar maken van inspectiegegevens
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juni 2015, nr. 2015-0000145965;
Gelet op de artikelen 18pa, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, 19g, derde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, 29b, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 8:8, derde lid, van de Arbeidstijdenwet en 15b, derde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2015, nr. No.W12.15.0177/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2015, nr. 2015-0000283476;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel VI. Overgangsrecht [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit is niet van toepassing op besluiten die zijn genomen naar aanleiding van onderzoeken die hebben plaatsgevonden in de tijdvakken die liggen voor de datum van inwerkingtreding van de artikelen en onderdelen van dit besluit.
1.
De artikelen I, II en V van dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 2016.
2.
De artikelen III en IV van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 16 december 2015
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel II. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
Artikel III. Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel IV. Arbeidstijdenbesluit
Artikel V. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel VI. Overgangsrecht
Artikel VII. Slotbepalingen en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht