Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 juli 2001 tot wijziging van het besluit van 11 september 1985, houdende nadere regelen betreffende de wijze van benoeming, de zittingsduur, de schorsing en het ontslag van de leden van een landinrichtingscommissie alsmede de aan hen toe te kennen vergoedingen (Stb. 526) (vervallen leeftijdsgrens en wijziging vergoedingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15070, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 28, derde en vierde lid, van de Landinrichtingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 2001, no. W11.01.0019/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/2197, Directie Juridische Zaken;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie.]
Artikel II
De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, die voor de inwerkingtreding van dit besluit een vaste vergoeding ontving, die vermeerderd met 22,1% hoger is, dan de vergoeding, zoals die uit het onderhavige besluit voortvloeit, behoudt de hogere vergoeding tot 10 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit of een eerdere beƫindiging van de functie van voorzitter of vice-voorzitter.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 oktober 2000.
3.
Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2000.
4.
Artikel III, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juli 2001
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven eenendertigste juli 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht