Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (bepalingen mbt verstrekken subsidies)

Uitgebreide informatie
Besluit van 17 oktober 1997 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidies)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 mei 1995, nr. MJZ 30595011, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 50a en 50c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
De Raad van State gehoord (advies van 1 december 1995, nr. WO8.950281);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 oktober 1997, nr. MJZ97560657, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.]
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, doch niet eerder dan twee maanden na de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
2.
Het subsidieplafond wordt voor de eerste keer bekendgemaakt binnen vier weken na de inwerkingtreding van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 oktober 1997
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de dertigste oktober 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht