Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Wijzigingsbesluit Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing

Uitgebreide informatie
Besluit van 17 september 1991, houdende wijziging van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1990, 613)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 augustus 1991, nr. MJZ 23891032, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 4, vierde lid en 43 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing ( Stb. 1984, 406);
De Raad van State gehoord (advies van 12 september 1991, nr. W08.91.0460);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 september 1991, nr. MJZ16991004, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
In afwijking van artikel 5, vijfde lid, van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing, zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, wordt bij toepassing in het jaar 1991 van het bepaalde in de eerste volzin van dat artikellid de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing niet gehoord.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop twee maanden zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 17 september 1991
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zesentwintigste september 1991
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht