Besluit van 30 september 1994, houdende wijziging van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (wijziging van het systeem van beheer van en verslaglegging over de voor de stadsvernieuwing bestemde gelden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juni 1994, nr. MJZ21694029, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 39, 41 a , 42 en 43 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
Gezien de adviezen van de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing van 29 januari 1993, nr. 1, en 7 juni 1993, nr. 11;
De Raad van State gehoord (advies van 5 september 1994, nr. W08.94.0398);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 september 1994, nr. MJZ 26994002, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Op de verlening van geldelijke steun als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor kalenderjaren die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, B, C, onder 1, 2, 3, onder a , 4 en 5, en D tot en met N van dit besluit zijn verstreken, en op de besteding van en de verslaglegging over die geldelijke steun, blijven de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 17 b van en de bijlagen I, II en III bij het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing van toepassing zoals zij ten aanzien van het betrokken kalenderjaar luidden.
Artikel III
De tekst van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing wordt in het Staatsblad geplaatst.
1.
Dit besluit treedt, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, onder 3, onder b tot en met f, en III, in werking met ingang van de dag waarop de artikelen I, III en IV van de wet van 14 februari 1994 ( Stb. 138), houdende wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing , in werking treden.
2.
Artikel I, onderdeel C, onder 3, onder b tot en met f, treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
3.
Artikel III treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 september 1994
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht