Besluit van 6 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2011, DWJZ/JBA&J-3061122;
Gelet op de artikelen 28 en 29, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juni 2011, no. W13.11.0152/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2011, DWJZ/JBA&J-3071018;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut.]
Artikel II
Een bevoegdheid tot inschrijving in het register van fysiotherapeuten, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorgzorg, komt ook na inwerkingtreding van dit besluit toe aan de houder van een getuigschrift dat:
a. is behaald voor de inwerkintreding van dit besluit, en
b. voldoet aan de vereisten, gesteld in het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut , zoals dat luidde tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011, met dien verstande dat de onderdelen D, E en F terugwerken tot en met 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 juli 2011
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de negentiende juli 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht