Besluit van 1 juni 2010 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere besluiten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 maart 2010, nr. 5645991/10/6;
Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, 5d, 5e, 5f, vierde lid, 5g, derde en vijfde lid, 7, derde lid, 9, tweede lid, 19a, 19b, 45, derde lid, 50, derde en vierde lid, 51, derde lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, 11, 14, vierde lid, 16, eerste en zesde lid, 48a, vijfde lid, 66, vijfde en zesde lid, 67, vijfde en zesde lid, 73, derde lid, 86, eerste en zesde tot en met achtste lid, 130, derde lid, en 145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, 79, vierde lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en 5a van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 28 april 2010, nr. W03.10.0093/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 27 mei 2010, nr. 5655109/10/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren wordt ingetrokken.
Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.]
Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak.]
Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal.]
Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.]
Artikel VII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers.]
Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie.]
Artikel IX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Reglement voor de ondernemingskamer.]
Artikel X [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof te Arnhem.]
Artikel XI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit pacht.]
Artikel XII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.]
Artikel XIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling nadere beroepsvereisten rechterlijke ambtenaren bij het openbaar ministerie op artikel 2a, vijfde lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren .
Artikel XIV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 juni 2010
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijftiende juni 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht