Besluit van 15 februari 2006 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004 en de toepasselijkheid van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 januari 2006, nr. 5395644/05/6;
Gelet op artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 2006, nr. W03.06.0004/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 8 februari 2006, nr. 5401589/06/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II
[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (bovenwettelijke regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid sector rechterlijke macht).]
1.
Ten aanzien van een rechterlijk ambtenaar, rechterlijk ambtenaar in opleiding, gewezen rechterlijk ambtenaar of gewezen rechterlijk ambtenaar in opleiding van wie de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte is gelegen voor 1 januari 2004, blijven de artikelen 1, 17 tot en met 19, 20, 21, eerste, tweede en vierde tot en met achtste lid, 22 tot en met 24, 25, 29 tot en met 32 en 38g, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, zoals deze luidden op 31 maart 2006, van toepassing.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte geacht eenzelfde niet onderbroken periode van ongeschiktheid te vormen, indien:
a. zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen; of
b. de ene periode van ongeschiktheid direct voorafgaat aan en de andere periode van ongeschiktheid direct aansluit op een tijdvak waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en zorg wordt genoten dan wel bezoldiging op basis van artikel 26, eerste tot en met vierde lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt ontvangen, en de ongeschiktheid in deze perioden redelijkerwijs geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.
3.
Een rechterlijk ambtenaar, rechterlijk ambtenaar in opleiding, gewezen rechterlijk ambtenaar of gewezen rechterlijk ambtenaar in opleiding wordt geacht een aanvraag als bedoeld in artikel 17, vierde lid, 18, derde en vierde lid, of 19, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren te hebben ingediend, indien de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, veroorzaakt door een dienstongeval of een door het verrichten van zijn arbeid opgelopen beroepsziekte, is gelegen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2006.
4.
Artikel 27b van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren is niet van toepassing ten aanzien van dienstongevallen en beroepsziekten die zich vóór 1 april 2006 hebben voorgedaan.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006 en werkt terug als volgt:
b. wat artikel I, onderdelen DD en FF, betreft: tot en met 1 januari 2005;
c. wat artikel I, onderdeel BB, onder b, betreft: tot en met 27 april 2005;
d. wat artikel I, onderdelen G en I, onder a, betreft: tot en met 1 september 2005; en
e. wat artikel I, onderdelen Y en HH, betreft: tot en met 1 januari 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 februari 2006
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de achtentwintigste februari 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht