Besluit van 9 juli 2004 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2002–2003
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 mei 2004, nr. 5286108/04/6;
Gelet op artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2004, nr. W03.04.0196/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 juni 2004, nr. 5294723/04/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II
Over het jaar 2002 wordt de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 38g, eerste lid, onder a, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, verhoogd met 0,6% van het in dat jaar genoten salaris.
Artikel III
Over het jaar 2003 wordt de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 38g, eerste lid, onder a, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren verhoogd met 0,4% van het in dat jaar genoten salaris.
1.
De rechterlijk ambtenaar die in het jaar 2003 werkzaamheden verricht als rechter-commissaris in strafzaken of piketofficier ontvangt een tijdelijke toelage.
2.
Onze Minister van Justitie stelt de hoogte van de tijdelijke toelage vast.
3.
Onze Minister van Justitie stelt vast voor welke datum de functionele autoriteit de opdracht tot uitbetaling van de tijdelijke toelage aan de in het eerste lid bedoelde rechterlijk ambtenaar geeft.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt als volgt terug:
a.  wat artikel I, onderdelen, A, onder b, B, C en D, betreft: tot en met 1 januari 2004;
b.  wat de artikelen I, onderdeel A, onder a, III en IV betreft: tot en met 1 januari 2003;
c.  wat artikel II betreft: tot en met 1 januari 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 9 juli 2004
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht