Besluit van 16 juli 1994, houdende wijziging van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 december 1993, nr. RVR 165025, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 en op de resoluties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 5 mei 1988 (protocollen 1988-I-34, 1988-I-35 en 1988-I-36);
De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1994, nr. W09.93.0853);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 juli 1994, nr. RV 178268, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
De voorschriften van de artikelen 11.08, tweede lid, onderdeel b , en 11.10, achtste lid, tweede volzin, betreffende de slanglengte, zijn slechts van toepassing op schepen waarvan de kiel werd gelegd na 30 september 1984, alsmede op veranderingen van de desbetreffende onderdelen.
2.
Indien echter de toepassing van de in de artikelen 11.08, tweede lid, onderdeel a , en 11.10, eerste tot en met zesde lid, bedoelde voorschriften na afloop van de overgangstermijn in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is of tot onevenredig hoge kosten leidt, kan de Commissie van Deskundigen op grond van aanbevelingen, berustend op een gemeenschappelijk besluit van de bevoegde organen van de Oeverstaten en van Belgiƫ, afwijkingen van deze voorschriften toestaan. Deze afwijkingen moeten in het certificaat van onderzoek worden vermeld.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 juli 1994
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negende augustus 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV. Overgangsbepalingen
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht