Besluit van 2 februari 2012 tot wijziging van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 ten behoeve van de implementatie van Richtlijn 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG 1997, L 10), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PbEU 2008, L 311) (toepassing van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 op de ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 27 september 2011, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, nr. IenM/BSK-2011/128366, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op Richtlijn 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG 1997, L 10), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PbEU 2008, L 311) en de artikelen 2.8, 2.22, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 8.40, 8.41, 8.42, 19.3, eerste lid, en 21.8 van de Wet milieubeheer, artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet, en de artikelen 31, vierde lid, 48, zesde lid, 49, eerste lid, en 61, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 december, nr.  14.11.0408/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 januari 2012, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, nr. IenM/BSK-2011/171826, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.]
1.
Degene die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt een inrichting drijft als bedoeld in artikel 4 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 waarop dat artikel op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing was, stelt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, het document, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 op.
2.
Degene die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt een inrichting drijft als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 waarop dat artikel op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing was, zorgt er voor dat de hieronder genoemde documenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de daarbij genoemde termijnen worden opgesteld:
a. de stoffenlijst, bedoeld in artikel 21 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit;
b. het interne noodplan, bedoeld in artikel 22 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, en
c. het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 9 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, binnen één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 februari 2012
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zesde maart 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht