Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 oktober 2000, houdende wijziging van het Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 mei 2000, no. TRCJZ/2000/5189, Directie Juridische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 47 van de Meststoffenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juli 2000, no. W11.00.0209/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 oktober 2000, no. TRCJZ/2000/11501, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet.]
Artikel II
De in de bijlage bij dit besluit opgenomen forfaitaire norm voor parelhoenders is van toepassing met ingang van het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 1999 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (kamerstukken II 1999/2000, 26 840, nrs. 1–3) tot wet is verheven en in werking is getreden.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998, met uitzondering van artikel II.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 oktober 2000
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven zevende december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht