Besluit van 12 juni 2009, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de implementatie van beschikking nr. 2003/33/EG tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen (PbEG L 11) (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2009, nr. BJZ2009012137, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op beschikking nr. 2003/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 11) en de artikelen 8.5, 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a, 8.45, 10.41, eerste lid, 10.43, eerste lid, en 11.2 van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2009, nr. W08.09.0059/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juni 2009, nr. BJZ2009038751, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.]
Artikel III
[Wijzigt het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.]
Artikel IV
[Wijzigt het Stortbesluit bodembescherming.]
1.
Het bevoegd gezag draagt ervoor zorg dat vergunningen als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend met betrekking tot stortplaatsen als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder a, van die wet op 16 juli 2009 met dit besluit in overeenstemming zijn.
2.
Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en het Stortbesluit bodembescherming , zoals deze luidden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven tot 16 juli 2009 van kracht met betrekking tot stortplaatsen als bedoeld in het eerste lid.
3.
De wijzigingen ingevolge artikel II in artikel 10 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn met ingang van 16 juli 2009 van toepassing op degene die zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door afgifte aan een persoon die een stortplaats als bedoeld in het eerste lid drijft.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 juni 2009
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2009
De Staatssecretaris van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht