Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Service Centrum Grond)

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 december 2004, houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Service Centrum Grond)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 oktober 2004, nr. MJZ2004107575, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 8.44, eerste, vierde en zesde lid van de Wet milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 2004, nr. W08.04.0534/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 2004, nr. MJZ2004129017, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.]
1.
Een advies, afgegeven door het Service Centrum Grond op grond van artikel 2, onderdeel f, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, blijft geldig na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Een aanvraag om een advies als bedoeld in het eerste lid die is ingediend bij het Service Centrum Grond voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, geldt als aanvraag om een verklaring, als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, en als aanvraag ingediend bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
3.
Terzake van adviezen op grond van artikel 2, onderdeel f, van het in het eerste lid genoemde besluit, die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn gegeven, ten aanzien waarvan na dat tijdstip Onze Minister, genoemd in het tweede lid, bevoegd is, treedt Onze Minister in de plaats van het Service Centrum Grond in bezwaar of beroep terzake van een advies als bedoeld in het eerste lid.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 december 2004
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de twintigste januari 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht