Besluit van 12 mei 2006 tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enige andere besluiten in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2003/122/Euratom (controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2005, nr. DJZ2005161980, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op richtlijn nr. 2003/122/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen (PbEU L 346) en de artikelen 21, eerste lid, 32, eerste lid, en 67, eerste lid, van de Kernenergiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2005, nr. W08.05.0361/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 mei 2006, nr. DJZ2006249177, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit stralingsbescherming.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.]
1.
Tot 30 juni 2006 blijft op hoogactieve bronnen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, in verbinding met bijlage 5 bij het Besluit stralingsbescherming , die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit reeds op de markt zijn gebracht, het Besluit stralingsbescherming , zoals dat luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.
2.
De ondernemer op wie het eerste lid van toepassing is, verstrekt uiterlijk 31 juli 2006 aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met betrekking tot de hoogactieve bronnen die hij voorhanden heeft:
a. informatie over het volume van die bronnen, de bronhouders en de vaste afscherming van die bronnen;
b. schriftelijk bewijs dat de krachtens artikel 20d, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming vereiste financiële zekerheid is gesteld;
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 mei 2006
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Minister van Economische Zaken ,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de vijftiende juni 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht