Besluit van 4 mei 2001, houdende wijziging van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 februari 2001, nr. WJZ 01004877;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2001, nr. W10.01.0077/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 27 april 2001, nr. WJZ 01021427;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten.]
Artikel II
Het Besluit subsidies bedrijfsgerichte internationale technologieprogramma's en het Besluit subsidies maritiem onderzoek worden ingetrokken, met dien verstande dat deze en de daarop gebaseerde regelgeving van toepassing blijven op aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 mei 2001
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de zeventiende mei 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht