Besluit van 6 juli 2004 tot wijziging van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (aanwijzen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als bevoegde minister)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 25 mei 2004, nr. WJZ 4033858, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2004, nr. W10.04.0212/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 1 juli 2004, nr. WJZ 4041996, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur.]
Artikel II
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit gaan de in artikel 1, tweede lid, van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur bedoelde bevoegdheden, alsmede de uit het besluit en de daarop gebaseerde beschikkingen voor de bevoegde minister voortvloeiende rechten en verplichtingen ten aanzien van de kennisprojecten
Molecular imaging of ischemic heart disease;
Cyttron: a window on the molecular machinery of life;
Neuro-bsik mouse phenomics en
Trauma related neurological disorders
over van de Minister van Economische Zaken op de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 juli 2004
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de vijftiende juli 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht