Besluit van 12 december 2002 tot wijziging van het Besluit tankstations milieubeheer, het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 januari 2002, nr. MJZ2002004104, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 8.40, 8.41, 8.42, 8.44 en 21.8 van de Wet milieubeheer en de artikelen 8, 16, 70, 72 en 88 van de Wet bodembescherming;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2002, nr. W08.02.0041/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 december 2002, nr. MJZ2002097013, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit tankstations milieubeheer.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.]
1.
Gedurende een jaar na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, blijft KIWA Inspecties BV, gevestigd te Rijswijk, gerechtigd de in het Besluit tankstations milieubeheer onderscheidenlijk het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 voorgeschreven inspecties uit te voeren met toepassing van het bepaalde bij en krachtens dit besluit, zoals dit luidde voor bedoeld tijdstip.
2.
Een met toepassing van het eerste lid uitgevoerde inspectie wordt voor de toepassing van het Besluit tankstations milieubeheer gelijkgesteld met een inspectie, uitgevoerd volgens het bepaalde bij en krachtens dat besluit.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van:
a. de onderdelen C, E en H van artikel I, die in werking treden van ingang van 1 juli van het daarna volgende kalenderjaar;
b. onderdeel I van artikel I, dat op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 december 2002
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de vierentwintigste december 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht