Besluit van 15 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en van het Besluit zorgverzekering in verband met grensoverschrijdende zorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juni 2012, kenmerk Z-3117476;
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 juni 2012, nummer W13.12.0185/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 augustus 2012, Z-3124290;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit zorgverzekering.]
1.
Een rechthebbende wordt voor de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, over het tegemoetkomingsjaar 2009 voor wat betreft de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 10 van de Zorgverzekeringswet, die hij in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft ontvangen, ingedeeld in de diagnose kostengroep met de chronische aandoening, die te identificeren is op grond van uitgevoerde diagnose behandeling combinaties die naar aard en strekking met die geneeskundige zorg overeenkomen.
2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt met een lidstaat van de Europese Unie gelijkgesteld, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel I werkt terug tot en met 1 januari 2010.
3.
Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2009.
4.
Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 augustus 2012
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de dertigste augustus 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht