Besluit van 4 augustus 2010, houdende wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 2010, kenmerk Z/M-3001342;
Gelet op de artikelen 2, eerste en derde lid, en 5, tweede en derde lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2010, nummer W13.10.0172/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2010, kenmerk Z/M-3013906, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel II
De ministeriële regeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c, en tweede lid, onderdeel a, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, wordt voor de eerste maal vastgesteld in het tweede kwartaal van 2011.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
2.
Artikel I, onderdeel D, treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 10 december 2009 ingediende voorstel van wet houdende Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Kamerstukken I, 2009/10, 32 260, A) tot wet is verheven en in werking treedt en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 augustus 2010
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zeventiende augustus 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht