Besluit van 23 juni 2008 tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties en inwerkingtreding van de wet van 12 juni 2008 houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 juni 2008, nr. FM 2008-00664 M;
Gelet op de artikelen 8, 11, derde lid, 12c, tweede lid, 15, tweede lid, 18, derde lid, 22 en 40 van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008, nr. W06.08.0217/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 20 juni 2008 (nr. FM 2008-01524 M);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel II
Artikel 15a van het Besluit toezicht accountantsorganisaties is niet van toepassing op jaarverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2008.
Artikel III
Met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst treden in werking:
a. de wet van 12 juni 2008 houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) en
b. dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 juni 2008
De Minister van Financiën
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht