Besluit van 24 mei 2000, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 16 februari 2000, nr. WJZ/2000/ 49269 (3706), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 185 van de Wet op het primair onderwijs en op artikel V, vijfde en zevende lid, en artikel VI, vijfde en zevende lid, van de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 228);
De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2000, No. W05.00.0061/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 18 mei 2000, nr. WJZ/2000/17 418 (3706), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel V. Intrekking Huisvestingsbesluit WVO/WCBO
Het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO wordt ingetrokken.
1.
Met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen die voor 1 januari 1997 zijn gerealiseerd, blijft ten aanzien van scholen gehuisvest in een gebouw artikel C 21 van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals dat artikel luidde voor die datum van toepassing. Daarbij wordt in voorkomende gevallen in overleg tussen de gemeente en het bevoegd gezag rekening gehouden met de na die inwerkingtreding gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen
2.
Op huisvestingsvoorzieningen die op of na 1 januari 1997 zijn gerealiseerd met betrekking tot een gebouw of terrein als bedoeld in het eerste lid, is artikel C 21 zoals dat artikel luidde na die datum van toepassing. Daarbij wordt in voorkomende gevallen in overleg tussen het Rijk en het bevoegd gezag rekening gehouden met de voor die inwerkingtreding gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen.
1.
[Vervallen.]
2.
In afwijking van artikel C 16a van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals gewijzigd bij dit besluit, dient het bevoegd gezag van een school als bedoeld in het eerste lid voor 1 juli 2001 een verklaring van een accountant omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven over de jaren 1997 tot en met 2000 in bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Artikel VIII
[Vervallen.]
Artikel IX. Overgangsbepaling huisvestingskosten en uitgaven materiële instandhouding scholen gehuisvest op een vaartuig
In afwijking van artikel C 16a van het Besluit trekkende bevolking WPO zoals gewijzigd bij dit besluit, dient het bevoegd gezag van een school gehuisvest op een vaartuig voor 1 juli 2001 een verklaring van een accountant omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven over de jaren 1999 en 2000 in bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
1.
De voorschriften van het Bekostigingsbesluit WEC , van het Bekostigingsbesluit W.V.O. , het Besluit trekkende bevolking WPO en het Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO zoals die luidden op de dag voor de inwerkingtreding van de desbetreffende in het onderhavige besluit opgenomen wijzigingsbepalingen blijven van toepassing op de tijdvakken waarvoor zij gelding hadden.
2.
Op geschillen die op grond van het Bekostigingsbesluit WEC , van het Bekostigingsbesluit W.V.O. , het Besluit trekkende bevolking WPO en het Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO , zoals luidend op de dag voor de inwerkingtreding van de desbetreffende in het onderhavige besluit opgenomen wijzigingsbepalingen, op die datum in bezwaar of beroep aanhangig zijn of na die datum binnen de bezwaar- of beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt, blijven de op die datum geldenderegelingen van toepassing. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid tot het intrekken en vervangen van besluiten die tot de aldaar bedoelde geschillen hebben geleid.
1.
Dit besluit treedt met uitzondering van de artikelen I, II en VI tot en met IX in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel III, onderdelen D, tweede, derde en vierde lid, E en F, werkt terug tot en met 1 januari 1997, met dien verstande dat tot 1 augustus 1998
a. in het opschrift en de aanhef van artikel III voor « Bekostigingsbesluit WEC » wordt gelezen: Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO,
b. in onderdeel D, vierde lid, voor «artikel 90 van de wet» wordt gelezen: artikel 74 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs,
c. in onderdeel E, eerste lid, voor «artikel VI, vierde lid van de wet van 2 april 1998, Stb. 228» wordt gelezen: artikel E 24, derde lid, van de Overgangswet ISOVSO zoals luidend op 31 december 1996, en
d. de onderdelen D, tweede, derde en vierde lid, E en F tevens betrekking hebben op het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen.
3.
Artikel IV, onderdelen D, tweede, derde en vierde lid, E en F, werken terug tot en met 1 augustus 1998.
4.
Artikel V werkt terug tot en met 1 juli 1997.
5.
De artikelen I, II en VI tot en met IX treden in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet vastgesteld dan nadat 4 weken zijn verstreken na de overlegging van het onderhavige besluit aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
6.
Artikel I, onderdelen H tot en met L, M, voor zover het betreft de artikelen C 16 en C 16a, N, O en Q, vijfde tot en met twaalfde lid, artikel II, onderdelen D, tweede en derde lid, E, tweede lid, G, tweede en derde lid, en J en de artikelen VI en VII, werken terug tot en met 1 januari 1997, met dien verstande dat tot 1 augustus 1998
a. in het opschrift en de aanhef van artikel I voor « Besluit trekkende bevolking WPO » wordt gelezen: Besluit trekkende bevolking WBO ,
b. in artikel I, onderdeel I, tweede lid, voor «de artikelen 113, 114, 116, 119, 134, eerste, derde, zevende en achtste lid, en 135 van de wet» wordt gelezen: de artikelen 92, 93, 95, 96, 100, eerste, vierde, achtste en negende lid, en 101 van de Wet op het basisonderwijs,
c. in artikel I, onderdeel M, voor « Bekostigingsbesluit WPO » telkens wordt gelezen: Bekostigingsbesluit WBO/OWBO ,
d. in artikel I, onderdeel N, voor «: artikel 144» telkens wordt gelezen «: artikel 105d» en voor «van de wet.» telkens wordt gelezen: van de Wet op het basisonderwijs .,
e. in het opschrift en de aanhef van artikel II voor « Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO » wordt gelezen: Besluit oude eigendoms- en huurscholen WBO ,
f. in artikel II, onderdeel D, derde lid, voor «artikel 92 van de wet» wordt gelezen: artikel 66 van de Wet op het basisonderwijs, en
g. in artikel VII voor « Besluit trekkende bevolking WP0 » wordt gelezen: Besluit trekkende bevolking WBO .
7.
Artikel VIII werkt terug tot en met 1 januari 1998.
8.
Artikel IX werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 mei 2000
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging besluit trekkende bevolking WPO
Artikel II. Wijziging besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO
Artikel III. Wijziging bekostigingsbesluit WEC
Artikel IV. Wijziging bekostigingsbesluit W.V.O.
Artikel V. Intrekking Huisvestingsbesluit WVO/WCBO
Artikel VI. Overgangsrecht overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken scholen gehuisvest in een gebouw
Artikel VII. Overgangsbepaling huisvestingskosten en vergoeding materiële instandhouding scholen gehuisvest in een gebouw
Artikel VIII
Artikel IX. Overgangsbepaling huisvestingskosten en uitgaven materiële instandhouding scholen gehuisvest op een vaartuig
Artikel X. Overgangsbepaling afrekening en aanhangige beroepen
Artikel XI. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht