Let op. Deze wet is vervallen op 20 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 19 maart 2014.

Wijzigingsbesluit Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (implementatie van richtlijn nr. 1999/96/EG)

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 oktober 2000, houdende wijziging van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging ter implementatie van richtlijn nr. 1999/96/EG
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 juni 2000, nr. MJZ2000073274, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op richtlijn nr. 1999/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 (PbEG 2000, L 44) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking en tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG van de Raad en op de artikelen 13, 15 en 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging;
De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2000, nr. W08.00.0251/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 september 2000, nr. MJZ2000114965 Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging.]
Artikel II
Een op of na 1 juli 2000, doch vóór het inwerkingtreden van dit besluit verleende goedkeuring van de Dienst Wegverkeer voor een rij- of voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een daarop of daaraan aanwezige mechanische kracht, bestaande in een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die door de fabrikant van het motorrijtuig is uitgerust om te worden gevoed door al dan niet tot vloeistof verdicht gas, welk rij- of voertuig voldoet aan richtlijn 1999/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van Europese Unie van 13 december 1999 (PbEG 2000, L 44), wordt aangemerkt als goedkeuring die is verleend op grond van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging , zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 oktober 2000
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht