Besluit van 12 mei 1998, houdende wijziging van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 februari 1998, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/98/402;
Gelet op de artikelen 13a, vijfde lid, en 13b, derde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, artikel 132 en 137a, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet, en de artikelen 54 en 59a, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998, no. W12.98.0070);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 april 1998, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/98/1199;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet.]
ARTIKEL III
De gemeente verstrekt geen subsidie op grond van artikel 13b van de Wet inschakeling werkzoekenden en artikel 7a en 7b van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, indien de indienstneming van de arbeidsgehandicapte door de werkgever is aangevangen of aangegaan voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Indien het bij koninklijke boodschap van 1 september 1997 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten, 25 478, (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) tot wet wordt verheven, treedt dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdelen B, D, en L, voorzover het betreft artikel 18, eerste lid, en artikel II, in werking op het tijdstip waarop artikel 65 van die wet in werking treedt.
2.
Artikel I, onderdelen B, D, en L, voorzover het betreft artikel 18, eerste lid, en artikel II treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 1998.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 mei 1998
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zesentwintigste mei 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht