Besluit van 21 augustus 2000, houdende wijziging van het Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310), in verband met het vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2000, nr. P&O2000/U77298, directie Personeel & Organisatie;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929;
De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2000, nr. W04.00.0274/1);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 augustus 2000, nr. P&O2000/U81223;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst.]
Artikel II
Voor de ambtenaar wiens salarisschaal is vastgesteld met toepassing van artikel 3 van het besluit van 27 mei 1986, houdende vaststelling van aanvullende regels ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Stb. 310) zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit, blijft deze salarisschaal gelden tot het moment dat voor hem op grond van artikel 5, tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 door het bevoegd gezag een salarisschaal is vastgesteld waarvan het maximumsalaris gelijk is aan of hoger is dan de voor hem tot dat moment geldende salarisschaal.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van eerste dag van de tweede kalendermaand na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 augustus 2000
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht