Besluit van 23 juli 2005, houdende wijziging van het besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 414) in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1074, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op de artikelen 14 en 38 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2005, nr. W09.05.0171/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2005, nr. HDJZ/AWW/1571, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het besluit Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling.]
1.
Een fabrikanten- of handelaarsbewijs W.A.M. (bromfietsen), afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit, behoudt voor wat betreft gehandicaptenvoertuigen en fietsen met trapondersteuning zijn geldigheid tot vijf jaar na datum van afgifte.
2.
Een fabrikanten- of handelaarsbewijs W.A.M. (andere niet-kentekenplichtige motorrijtuigen dan bromfietsen), afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit, behoudt voor wat betreft andere niet-kentekenplichtige motorrijtuigen dan gehandicaptenvoertuigen en fietsen met trapondersteuning zijn geldigheid tot vijf jaar na datum van afgifte.
a. voor wat betreft een bromfiets die op dat tijdstip reeds in het verkeer is gebracht tot voor de betrokken bromfiets kentekenbewijs is afgegeven op grond van artikel IV van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), of
b. tot het tijdstip waarop artikel IV van die wet vervalt.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 23 juli 2005
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. ,
De Minister van Justitie a.i. ,
Uitgegeven de achttiende augustus 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht