Besluit van 16 januari 2004, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2003, nr. 5261054/03/6;
Gelet op de artikelen 34, vierde lid, en 37, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;
De Raad van State gehoord (advies van 8 januari 2004, nr. W03.03.0535/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 januari 2004, nr. 5264839/04/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]
Artikel II
Op 1 januari 2005 wordt het basisbedrag vermeerderd met een bedrag dat ontstaat door € 3,61 [Red: per 1 juli 2004: € 3,66] te vermenigvuldigen met de norm, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.
Artikel III
[Wijzigt het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand.]
1.
Indien voor het moment van inwerkingtreding van dit besluit een afgifte van een toevoeging heeft plaatsgevonden of rechtsbijstand is verleend in een piketzaak, wordt bij de vaststelling van de vergoeding uitgegaan van het basisbedrag, genoemd in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, zoals dat gold ten tijde van de afgifte van de toevoeging.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de afgifte van een toevoeging of de verlening van rechtsbijstand in een piketzaak voor 1 januari 2005.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 januari 2004
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht