Let op. Deze wet is vervallen op 15 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 maart 2013.

Wijzigingsbesluit Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie (DCS 1800)

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 november 1997, houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de invoering van het systeem voor openbare digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land (DCS 1800) en houdende bepalingen met betrekking tot de aanvraagprocedure voor dit systeem
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juni 1997, nr. HDTP/97/1043/JH, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Gelet op de artikelen 13 a , eerste lid, 13 b , 13 g , 13 h , 13 k , en 41 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 1997, nr. WO9.97.0342);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 november 1997, nr. HDTP/97/2501/NG, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie.]
ARTIKEL II
Het Besluit aanwijzing DCS 1800 wordt ingetrokken.
1.
Onze Minister maakt in de Staatscourant bekend wanneer de procedure voor het aanvragen van een vergunning zal beginnen.
2.
Onze Minister stelt een aanvraagdocument op, waarin een overzicht wordt gegeven van de gestelde regels omtrent de indiening en behandeling van de aanvragen om een vergunning en van de gestelde regels omtrent de inhoud van de aanvragen en de daarbij over te leggen gegevens. In het aanvraagdocument wordt voorts informatie gegeven over de aanvraagprocedure.
3.
Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot aan een door Onze Minister te bepalen moment waarop de aanvragen moeten zijn ontvangen, kan een ieder aan Onze Minister een verzoek doen om toezending van het aanvraagdocument. Het aanvraagdocument wordt uitsluitend verzonden aan degene die daarvoor een bedrag van f 500,- heeft betaald als tegemoetkoming in de kosten van de vervaardiging.
4.
Onze Minister beslist op een aanvraag om een vergunning binnen zesentwintig weken na aanvang van de procedure voor het aanvragen van een vergunning.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 november 1997
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zevenentwintigste november 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht