Besluit van 18 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 januari 2004, kenmerk VGB/P&L 2365980, gedaan mede namens de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op richtlijn nr. 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEG L 200) en de artikelen 24, 34, derde lid, 36, tweede lid, en 39, tweede, derde en vierde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 29 januari 2004, nr. W13.04.0038III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 maart 2004, VGB/P&L 2453523, uitgebracht mede namens de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit risico's zware ongevallen 1999.]
Artikel III
[Wijzigt het Warenwetbesluit Speelgoed.]
1.
De verplichting, voortvloeiende uit artikel 6d, eerste lid van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, geldt uitsluitend ten aanzien van stoffen en preparaten die in de handel zijn gebracht vanaf het tijdstip dat artikel 6d ten aanzien van die stoffen en preparaten in werking is getreden.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt artikel 6d, eerste lid, onder a, tevens ten aanzien van stoffen en preparaten waarop artikel 6c, eerste lid van dat besluit van toepassing was, zoals dat luidde direct voorafgaande aan het tijdstip waarop artikel 6d van dat besluit ten aanzien van die stoffen en preparaten in werking trad en de vervaardiging of invoer van die stoffen of preparaten niet meer dan tien jaar voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden.
Artikel VI
Dit besluit treedt in werking vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 maart 2004
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de twintigste april 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht