Besluit van 6 december 1996, houdende wijziging van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen en het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen in verband met de invoering van een geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering, alsmede enkele technische aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 juli 1996, nr. DGSM/J-96005603, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en juridische zaken;
Gelet op de Resolutie van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie 39(29) (Trb. 1995, 158) en op de artikelen 7, 8 en 39 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
De Raad van State gehoord (advies van 30 oktober 1996, nr. W09.96.0316);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 1996, nr. DGSM/J-96008685, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en juridische zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen.]
ARTIKEL III
Zolang zij hun geldigheid niet hebben verloren, blijven op certificaten die zijn afgegeven krachtens het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen en het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen , deze besluiten van toepassing, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van dit besluit.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 december 1996
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de twintigste december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht