Besluit van 24 december 2007, houdende wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de flexibilisering van artikel 29 daarvan, het herstel van enkele omissies en de aanwijzing van het Golfgebied als gebied ten aanzien waarvan strengere lozingsvoorschriften gelden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2007, nr. HDJZ/SCH/2007-1352, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1975, 147) met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1978, 188) en artikel 5 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2007, nr. W09.07.0405/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 december 2007, nr. HDJZ/SCH/2007-1692, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel II vervalt met ingang van 1 augustus 2008.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 december 2007
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de twaalfde februari 2008
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht