Besluit van 9 februari 2010 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van het Ballastwaterverdrag en de herziene Bijlage VI van het MARPOL-verdrag
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 augustus 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/723, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1975, 147) met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1978, 188), op het op 13 februari 2004 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (Trb. 2005, 44) en de artikelen 5, eerste en vierde lid, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste en derde lid, 8, eerste en tweede lid, 8a, 10, eerste lid, 11, eerste en vierde lid, 12e, 21, artikel 35, tweede lid, en 38 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
De Raad van State gehoord (advies van 15 oktober 2009, nr. W09.09.0334/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 februari 2010, nr. CEND/HDJZ/-2010/71, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.]
Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole.]
Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In afwijking van artikel 7a, eerste lid, en in afwijking van voorschrift B-3 van de bijlage bij het Ballastwaterverdrag is het voor schepen gebouwd in 2009 tot de tweede jaarlijkse inspectie, bedoeld in voorschrift E-1 van de bijlage bij het Ballastwaterverdrag, maar uiterlijk tot 31 december 2011 toegestaan te voldoen aan de normen van voorschrift D-1 in plaats van de normen van voorschrift D-2 van de bijlage bij het Ballastwaterverdrag.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met uitzondering van artikel I, onderdelen F, onder 2, Q, S, T en Y, die in werking treden met ingang van 1 juli 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 februari 2010
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de negende maart 2010
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht