Besluit van 3 december 2012, houdende wijziging van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering en van het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met de voorwaarden voor en de vergoeding van de aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de vaststelling van een wachttijd voor deze aanspraken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 augustus 2012, kenmerk Z-3126923;
Gelet op artikel 10, derde lid, en 13, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2012, No. W13.12.0346/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2012, kenmerk Z-3140526;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
Artikel III
Degene die voor de inwerkingtreding van dit besluit zorg ontving als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 8 en 10 tot en met 15 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, houdt aanspraak op voortzetting van deze zorg gedurende het resterende aantal maanden van de wachttijd als bedoeld in artikel 2 van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.
Artikel IV
De vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000 en voor de inwerkingtreding van dit besluit zorg ontving als bedoeld in Hoofdstuk II van het Besluit zorgaanspraken AWBZ of een vergoeding daarvoor ingevolge artikel 20 van dat Besluit, heeft na de inwerkingtreding van dit besluit aanspraak op voortzetting van deze zorg gedurende het resterende aantal maanden van de wachttijd als bedoeld in artikel 2 van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.
1.
Indien een persoon voor de inwerkingtreding van dit besluit een vergoeding ontving voor zorg in de omstandigheden zoals omschreven in artikel 20, tweede lid, onderdelen a en f, bestaat aanspraak op voortzetting van een vergoeding tot uiterlijk 31 maart 2013.
2.
Indien een persoon voor de inwerkingtreding van dit besluit een vergoeding ontving voor zorg in de omstandigheden zoals omschreven in artikel 20, tweede lid, onderdelen b en c, bestaat aanspraak op voortzetting van een vergoeding uiterlijk tot en met 31 december 2013.
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.]
Artikel VII
Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 december 2012
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de veertiende december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht